elin energy
Ανθρώπινο Δυναμικό

Υγιεινή & Ασφάλεια

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας κάθε προσώπου που παρέχει υπηρεσίες στον Όμιλο, είναι πρωταρχικής σημασίας για την Διοίκηση του Ομίλου. Γι΄αυτό εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα ασφαλείας στην εργασία όλων μας.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Seveso III, καθώς και Σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και των συνεργαζόμενων εργολάβων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και υγείας & ασφάλειας εργαζομένων. Η εκπαίδευση είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα εξής θέματα:

  • Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία,
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας,
  • Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας,
  • Πρόληψη κινδύνων εργασιακού περιβάλλοντος,
  • Ασφάλεια χώρων εργασίας,
  • Ασκήσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων της εταιρίας εκτελείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό καθώς και συνεργαζόμενους εργολάβους. Έχουν καταρτιστεί γραπτές οδηγίες για τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Για την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, εφαρμόζεται η διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας.

Όλες οι εγκαταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. διαθέτουν γραπτές εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου. Η εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

Τόσο για τις εγκαταστάσεις της εταιρίας όσο και για τα γραφεία, έχουν καταρτιστεί σχέδια έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης. Σκοπός του Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών (ΣΕΑ) είναι η οργάνωση του προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών στις εγκαταστάσεις καθώς και στα γραφεία της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. διαθέτει πλήρη και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή καθώς και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά και παράδοση των προσφερόμενων καυσίμων. Για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου της εταιρίας χρησιμοποιείται ο σύγχρονος στόλος βυτιοφόρων οχημάτων (Ι.Χ. & Δ.Χ.) που διαθέτει. Όλα τα βυτιοφόρα οχήματα είναι εφοδιασμένα με κάθε άδεια ή πιστοποιητικό, που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τον  κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται για την παράδοση των καυσίμων. Όλες οι παραδόσεις εκτελούνται από έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο ακολουθεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία αλλά και η πολιτική της εταιρίας.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. έχει δημιουργήσει από το 2000, ειδική υπηρεσία ελέγχου ποιότητας και παραδόσεων με επιθεωρητές ελέγχου που πραγματοποιούν, δειγματοληπτικά και στοχευμένα, ελέγχους των παραδόσεων, ελέγχοντας, αφενός την τήρηση της ορθής διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής, αφετέρου δε πραγματοποιούν ελέγχους και μετρήσεις στα βυτιοφόρα.

Από τις αρχές του 2019, η ΕΛΙΝΟΙΛ εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»,  βάσει του οποίου η εταιρία BUREAU VERITAS – INSPECTORATE αναλαμβάνει τον ποιοτικό έλεγχο και την  δειγματοληψία καυσίμων και η εταιρία LLOYD’S REGISTER εγκρίνει την διασφάλιση ποιότητας του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΕΛΙΝΟΙΛ.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θέτοντας βασική προτεραιότητά της, την ασφάλεια των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων της καθώς και τη δημόσια υγεία, έχει προβεί στην εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων με σκοπό την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον των γενικών μέτρων που υπαγορεύονται από τις αρμόδιες Αρχές, και εφαρμόζονται ήδη από την εταιρία, η Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων της. Περαιτέρω, έχει συσταθεί ειδική ομάδα Διαχείρισης με σκοπό την διαχείριση, συντονισμό των μέτρων και την επικοινωνία με τους εργαζόμενους.

Τονίζεται ότι, η εταιρία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, συνεργατών και πελατών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των Εγκαταστάσεων της, καθώς και την εν γένει διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού της αγοράς.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ  παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις για τα θέματα που αφορούν τον κορωνοϊό και εξετάζει διαρκώς τη λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ, και των αρμόδιων Υπουργείων.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες και τους πελάτες της, η ΕΛΙΝΟΙΛ εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία της και συμβάλλει στις προσπάθειες της πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, για το καλό όλων των πολιτών.