Διοίκηση & Οργάνωση

attention open in a new window Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΝΟΙΛ έχει την ευθύνη του καθορισμού της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρίας, επί τη βάσει σχετικών εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών ή/ και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και, κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων του, της εποπτίας του Συμβουλίου των Διευθυντών κατά την ενάσκηση των διοικητικών και διαχειριστικών του αρμοδιοτήτων και εξουσιών.

Συμβούλιο Διευθυντών

Το Συμβούλιο Διευθυντών έχει την ευθύνη της λειτουργικής διαχείρισης της ΕΛΙΝΟΙΛ και την αποτελεσματική εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1988, όταν διαχωρίστηκε η Ιδιοκτησία από την Διοίκησή της, εφαρμόζει πολιτικές, κανονισμούς και διαδικασίες με στόχο την χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία της αλλά και τη μέγιστη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση. Με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Μάρτιο του 2004, οι πολιτικές και διαδικασίες προσαρμόσθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία (Νόμος 3016/2002) και αποτυπώθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ True Leader της ICAP
Η ΕΛΙΝΟΙΛ True Leader της ICAP
 
ελίν - ΕΤΕ: Συνεργασία στο πρόγραμμα go4more
ελίν - ΕΤΕ: Συνεργασία στο πρόγραμμα go4more